Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

 • 1.1. De Algemene Voorwaarden zijn tevens te downloaden op http://www.jeroen.com/algemene_voorwaarden.html.
 • 1.2. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
  • I. 'Opdrachtgever': iedere natuurlijke- of rechtspersoon welke met Jeroen.com Internet Strategies een overeenkomst heeft afgesloten, of wenst af te sluiten, alsmede diens gemachtigden, vertegenwoordigers, rechtverkrijgenden en erfgenamen.
  • II. 'Opdrachtnemer': Jeroen.com Internet Strategies gevestigd in Eindhoven, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17143712.
 • 1.3. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtgever in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 • 2.1. De Algemene Voorwaarden hebben betrekking op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en aangeboden diensten, alsmede op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, behoudens voor zover wet- of regelgeving die toepassing van deze Algemene Voorwaarden uitsluiten of beperken.
 • 2.2. De Algemene Voorwaarden hebben eveneens betrekking op alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan Opdrachtnemer derden inschakelt.
 • 2.3. Bij samentreffen van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden en de onderhavige voorwaarden zullen deze laatste prevaleren.
 • 2.4. Opdrachtnemer heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen hebben ook direct betrekking op reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden via e-mail of schriftelijk bekend gemaakt en treden in werking 30 (dertig) dagen nadat de bekendmaking heeft plaats gevonden tenzij er specifiek een andere datum wordt aangegeven.
 • 2.5. Schriftelijke overeengekomen wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts voor de bij die specifieke overeenkomst bepaalde gevallen, tenzij de afwijkingen in een volgende overeenkomst schriftelijk worden bevestigd.
 • 2.6. De Opdrachtgever wordt verondersteld deze Algemene Voorwaarden mede te aanvaarden met betrekking tot latere offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en aangeboden diensten.

Artikel 3: Aanbieding

 • 3.1. Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend tenzij het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 • 3.2. Alle aanbiedingen zijn 1 maand geldig, tenzij anders aangegeven. De Opdrachtnemer is slechts gebonden aan een aanbieding indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 1 maand wordt bevestigd. Indien de aanvaarding na de termijn van 1 maand plaatsvindt, heeft de Opdrachtnemer het recht om de datum van aanvang en/of aflevering of bedragen aan te passen.
 • 3.3. De prijzen in de aanbieding zijn excl. BTW tenzij anders aangegeven. De gehanteerde prijzen kunnen periodiek herzien worden aan de hand van loon en prijsontwikkelingen.
 • 3.4. Voor aanbiedingen waarvoor naar hun aard en/of omvang geen offerte wordt verzonden geldt de aanvang datum van de opdracht als opdrachtbevestiging.

Artikel 4: Uitvoering

 • 4.1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Echter Opdrachtnemer kan niet garanderen dat met de werkzaamheden voortdurend het door Opdrachtgever gewenste resultaat kan bereiken.
 • 4.2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan Opdrachtgever met billijkheid behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn, voor het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever, volgens de gebruikelijke tarieven, indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de Opdrachtnemer zijn verstrekt.
 • 4.3. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden indien Opdrachtnemer dit noodzakelijk lijkt om artikel 4.1. te kunnen garanderen.
 • 4.4. Indien overeengekomen is dat de opdracht in fases zal verlopen, heeft Opdrachtnemer het recht eventuele werkzaamheden in volgende fases op te schorten tot de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk is bevestigd en/of betaald.

Artikel 5: Bijkomende werkzaamheden

 • 5.1. In geval van wijzigingen welke binnen de opdracht, ten aanzien van onder andere maar niet alleen � opzet, invulling, methode, omvang, functionaliteit, analyse en rapportering, in overleg met of op verzoek van de Opdrachtgever plaatsvinden, heeft Opdrachtnemer het recht haar prijs met betrekking tot de verleende diensten aan te passen.
 • 5.2. Opdrachtnemer heeft het recht om extra werkzaamheden, aanvullingen, besprekingen of uitvoeringen welke plaatsvinden op verzoek van Opdrachtgever, in rekening te brengen aan Opdrachtgever.

Artikel 6: Aflevering/Voltooiing

 • 6.1. Indien in de overeenkomst een datum van aflevering of termijn van voltooiing is afgesproken dan geldt deze datum/termijn als indicatie en nimmer als fatale datum/termijn.
 • 6.2. Indien Opdrachtnemer verwacht een afgesproken termijn niet te zullen halen, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 7: Rapportage

 • 7.1. Rapportages vinden plaats conform overeenkomst, in het Nederlands en via een door Opdrachtnemer gekozen medium, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8: Wijzigingen

 • 8.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden aan te vullen of te wijzigen zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tijdig in overleg gaan en desgewenst de overeenkomst aanpassen.
 • 8.2. Indien overeengekomen wordt dat de overeenkomst aangevuld of gewijzigd wordt, kan de termijn van voltooiing worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk informeren.
 • 8.3. Indien overeengekomen wijzigingen of aanvullingen financi�le en/of kwalitatieve consequenties hebben, is Opdrachtnemer gerechtigd de kosten hiervan bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
 • 8.4. Wanneer een vast honorarium is overeengekomen, zal Opdrachtnemer bij wijzigingen aangeven in hoeverre de wijziging invloed heeft op overschrijding van het honorarium.

Artikel 9: Exclusiviteit en non-concurrentie

 • 9.1. Opdrachtgever verleent Opdrachtnemer voor de duur van de overeenkomst het exclusieve recht de toegewezen opdracht te vervullen, met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst.
 • 9.2. Het is de Opdrachtgever gedurende de duur van de overeenkomst en gedurende een periode van 24 maanden na afloop van de overeenkomst niet toegestaan om een werknemer van Opdrachtnemer, direct of indirect, in dienst te nemen, tenzij Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk goedkeuring heeft gegeven.
 • 9.3. Voor iedere inbreuk op de in lid 2 opgenomen bepaling, verbeurt het de Opdrachtgever een direct opeisbare boete van EUR 75.000,- per overtreding plus EUR 1000,- per dag voor iedere dag dat de inbreuk voortduurt, onverminderd het recht van de Opdrachtnemer om volledige schadevergoeding te vragen voor de geleden schade.

Artikel 10: Geheimhouding

 • 10.1. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron verkregen hebben. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 • 10.2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de naam van de Opdrachtgever te gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar te maken.
 • 10.3. De (persoons-)gegevens die via sites of op welke wijze dan ook aan Opdrachtnemer worden verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld. De gegevens worden in een bestand vastgelegd en niet aan derden verstrekt.

Artikel 11: Intellectuele eigendom

 • 11.1. Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Opdrachtnemer verleende diensten, rusten bij Opdrachtnemer. Opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.
 • 11.2. Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals - maar niet alleen - (digitale) rapporten, adviezen, templates, ontwerpen, schetsen, software, applicaties, rapportages, checklisten, sheets, cursussen, beeld- en geluidsmateriaal etc., zijn uitsluitend bestemd voor Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om informatie verkregen van Opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, daaronder mede begrepen het verkopen, bewerken, ter beschikking stellen en verspreiden van informatie tenzij door Opdrachtnemer schriftelijk toegestaan en/of wanneer een dergelijke openbaarmaking/verveelvoudiging voortvloeit uit de aard of het doel van de overeenkomst met Opdrachtnemer.
 • 11.3. Opdrachtnemer behoudt het recht de vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever aan derden wordt verstrekt.
 • 11.4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van de aan haar door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Hierbij geldt dat tussen partijen zal gelden dat digitale beelden van netwerken van derden niet aan Opdrachtgever toebehoren, behoudens tegenbewijs van Opdrachtgever.

Artikel 12: Contractsduur en opzegging

 • 12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen binnen de overeenkomst.
 • 12.2. Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.
 • 12.3. Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de periode vermeld in het contract steeds automatisch verlengd voor eenzelfde periode, behoudens opzegging per aangetekende brief en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 maand.
 • 12.4. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beeindigen, indien:
  • I. Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard; dan wel aan Opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
  • II. Opdrachtgever in verzuim is bij nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

Artikel 13: Honorarium

 • 13.1. Alle prijzen zijn excl. BTW, tenzij anders aangegeven.
 • 13.2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van de Opdrachtnemer geldende in de periode waarin de werkzaamheden zijn verricht, tenzij daarvan een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 • 13.3. Prijzen zijn onder meer gebaseerd op ten tijde van de opgave of totstandkoming van de overeenkomst geldende factoren, waaronder lonen, sociale en fiscale lasten, heffingen etc. Indien zich na opgave of sluiting van de overeenkomst en voor voltooiing van de opdracht, wijzigingen in deze of andere prijsbepalende factoren mochten voortdoen, heeft Opdrachtnemer het recht de door haar gehanteerde prijzen aan te passen en aan Opdrachtgever te factureren.

Artikel 14: Betaling

 • 14.1. Betaling dient te geschieden binnen 28 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven valuta waarin is gefactureerd.
 • 14.2. Na het verstrijken van de betalingstermijn van 28 dagen is Opdrachtgever, zonder dat verdere sommatie nodig is, in verzuim. Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 • 14.3. Bij het aangaan van de overeenkomst kan Opdrachtnemer een voorschot bedingen. Het voorschot zal vermeld worden in de offerte. De Opdrachtgever is behouden het voorschot te betalen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 14.4. Diensten m.b.t. adverteren in bijvoorbeeld zoekmachines of andere media worden vooraf gefactureerd.
 • 14.5. In geval van faillissement, surseance van betaling of liquidatie zullen de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer direct opeisbaar zijn.
 • 14.6. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 • 14.7. Indien Opdrachtgever niet of niet tijdig betaalt aan Opdrachtnemer, zoals in lid 1 tot en met 5 is bepaald, is Opdrachtnemer gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten.

Artikel 15: Incassokosten

 • 15.1. Indien Opdrachtgever na het verstrijken van een gestelde betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet heeft betaald, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief redelijke kosten voor juridische bijstand in of buiten een procedure om, te vergoeden.
 • 15.2. Indien Opdrachtnemer uit coulance-overwegingen of anderszins, aan Opdrachtgever uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

Artikel 16: Aansprakelijkheid

 • 16.1. Opdrachtnemer is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, bijvoorbeeld voor schade ontstaan door:
  • I. Fouten in door Opdrachtnemer verstrekte adviezen, materialen en/of bestanden;
  • II. Het niet meer en/of niet tijdig beschikbaar zijn van haar rapportages
  • III. Door Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens c.q. onrechtmatig gebruik daarvoor door Opdrachtgever;
  • IV. Het niet opvolgen door Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer verstrekte adviezen;
  • V. Het ongeoorloofd zijn van de door Opdrachtnemer aangeboden diensten of de wijze waarop de diensten door Opdrachtnemer worden verleend;
  • VI. Storingen in de elektronische dienstverleningen van Opdrachtnemer en derden, zoals providers, aanbieders van meetsystemen, netwerkexploitanten, applicatie-exploitanten etc.
 • 16.2. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die Opdrachtnemer bij de uitvoering van de werkzaamheden heeft ingeschakeld.
 • 16.3. Indien er - met inachtneming van de vorige leden - voor Opdrachtnemer op enig moment toch aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever door een toerekenbare tekortkoming in de verplichtingen uit de overeenkomst door Opdrachtnemer, is dan per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als een gebeurtenis geldt) beperkt tot de hoogte van het bedrag in de offerte. Indien geen bedrag kan worden aangewezen, is Opdrachtnemers aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat zij terzake van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt.
 • 16.4. Schade waardoor Opdrachtnemer op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan ter kennis heeft gebracht van Opdrachtnemer, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.
 • 16.5. Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering of het nalaten van de uitvoering van enige opdracht dient door de Opdrachtgever bij Opdrachtnemer schriftelijk te zijn ingediend binnen 30 dagen na het ontstaan van de schade, op verval van iedere aanspraak.

Artikel 17: Overmacht

 • 17.1. Indien Opdrachtnemer door een niet toerekenbare tekortkoming ('overmacht') niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, worden verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, (tijdelijk) tekort van personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het bedrijf of bij ingeschakelde derden, het ontbreken van voldoende medewerking van Opdrachtgever.
 • 17.2. In geval van overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever te zijn gehouden. In dit geval is de Opdrachtnemer gehouden terstond aan Opdrachtgever hier mededeling over te doen.
 • 17.3. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever behouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18: Specifieke bepalingen betreffende de dienst 'zoekmachine optimalisatie'

 • 18.1. Betreffende het product 'zoekmachine optimalisatie' behoudt Opdrachtnemer zich de volgende rechten voor:
  • I. Opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht uit te voeren naar beste kunnen. Hierbij wordt gestreefd naar een goede positie in de meest gebruikte Nederlandse (of anderszins overeengekomen) zoekmachines;
  • II. Opdrachtnemer heeft voor de absolute score een inspanningsverplichting en er zal indien mogelijk naar een top 30 positie worden gestreefd.
  • III. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor hiervan af te wijken indien er sprake is van moeilijk te positioneren woorden, spam van derden, niet indexeren door de zoekmachine(s), afwijzing of niet indexeren van de zoekmachine(s) vanwege technische aspecten, specifieke eisen aan de website of het niet opvolgen van door Opdrachtnemer verstrekte adviezen;
  • IV. Door Opdrachtnemer verstrekte (statische) gegevens (indicaties) zijn telkens slechts van indicatieve aard, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend;
  • V. Voor het product 'zoekmachine optimalisatie' geldt een inspanningsverplichting en geen prestatieverplichting;
  • VI. Opdrachtnemer is in het kader van artikel 16 niet aansprakelijk voor fouten die voortvloeien uit werkzaamheden verricht door derden partijen, hierbij speciaal refererend naar Google en Yahoo! Search Marketing;
  • VII. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het verdwijnen van links welke door Opdrachtnemer of ingeschakelde derden zijn aangevraagd op gerelateerde websites;
  • VIII. Tevens is Opdrachtnemer niet verantwoordelijk voor de informatie aangeboden door websites waarop Opdrachtnemer, of ingeschakelde derden, een linkverzoek heeft ingediend.

Artikel 19: Apparatuur/Software

 • 19.1. Opdrachtgever dient zelf en voor eigen risico zorg te dragen voor deugdelijke apparatuur en deugdelijke andere faciliteiten die toegang geven tot een netwerk waarop hij door de Opdrachtnemer verstrekte diensten kan ontvangen. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor de vergoeding van de gemaakt communicatiekosten.

Artikel 20: Overdracht

 • 20.1. Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Artikel 21: Bevoegde rechter en toepasselijk recht

 • 21.1. Op alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, is het Nederlands recht van toepassing.
 • 21.2. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Opdrachtnemer is gevestigd.