Copyrights Notice

De inhoud van deze Website mag worden gedownload, opgeslagen, afgedrukt en gedistribueerd, doch uitsluitend voor informatieve, niet-commerciŽle doeleinden. Jeroen.com behoudt zich het recht voor de toestemming tot het genoemde gebruik van de informatie te allen tijde in te trekken, waarbij de gebruiker van de betreffende informatie er automatisch in toestemt het gebruik, zoals hierboven beschreven, onmiddellijk te staken nadat Jeroen.com dit, schriftelijk dan wel via zijn Website, bekend heeft gemaakt.

De gebruiker van de genoemde informatie stemt ermee in, dat bij het gebruik van de informatie, zoals hierboven beschreven, hij ervoor zorg zal dragen dat iedere copyright vermelding, of andere vermelde titels op eigendom, steeds deel zullen (blijven) uitmaken van de vormen waarin de informatie zal worden gebruikt dan wel verspreid en dat deze vermeldingen niet zullen worden verwijderd. Het niet nakomen van deze regels impliceert automatisch schending van het copyright.

In geval van twijfel t.a.v. het gebruik, kan altijd contact met Jeroen.com opgenomen worden.

Het eigendomsrecht c.q. copyright van deze Website van Jeroen.com en van alle inhoud daarvan, berust bij Jeroen.com, tenzij anders vermeld in de informatie zelf.

Copyright ? 1997-2007 - Jeroen.com Zoekmachine Marketing, Eindhoven.